Top Image
CONCEPTOR INVEST AS

CONCEPTOR INVEST AS

Conceptor Invest AS har finansielle plasseringer som virksomhetsområde. Selskapet ble stiftet i 2017 med en startkapital på kr. 100 millioner. Ved inngangen til 2022 ble selskapet tilført ytterligere kr. 100 millioner og som følge av avkastningen i perioden var den verdijusterte egenkapitalen kr. 263 millioner per 2022. Bokført egenkapital per samme tidspunkt var kr. 259 millioner.

 

Selskapet oppnådde i 2022 en verdijustert avkastning på 4,2% og et bokført resultatet på kr. 7,2 millioner. Det er imidlertid den verdijusterte avkastningen som gir best uttrykk for den reelle verdiskapningen i selskapet, og den anses som tilfredsstillende i et svært krevende år.

 

De verdijusterte resultatene vil vise seg i de bokførte tallene etter hvert som de blir realisert. Ved et eventuelt fall i verdiene vil dette reflekteres i både de verdijusterte og de bokførte verdiene ved at selskapet må nedskrive de bokførte verdiene til virkelig verdi, som tilsvarer de verdijusterte verdiene. Ved økning i verdiene vil selskapet enten velge å realisere verdiøkningen eller øke de urealiserte verdiene for senere realisering.

 

Conceptor AS ønsker at finansielle plasseringer over tid skal utgjøre en betydelig del av konsernets virksomhet, dels gjennom avkastningen i selskapet og dels ved tilførsel av ny kapital. Hensikten med å opprette virksomhetsområdet var at ikke alle konsernets midler skulle være investert i eiendom, og at konsernet også ville oppnå en form for risikodiversifisering ved å plassere noe av kapitalen i andre virksomheter enn eiendom. Det er også lettere å foreta raske disposisjoner i det finansielle markedet enn i eiendomsmarkedet, slik at man i større grad kan tilpasse konsernets risikotaking i forhold til markedet og egne forventninger til den fremtidige utviklingen.

 

Conceptor Invest AS investerer ikke direkte i rente-instrumenter og har hittil heller ikke benyttet derivater. Det innebærer at forvaltningen av høyrente-obligasjoner blir foretatt av eksterne forvaltere. Disse fondene har investeringer i obligasjoner med en relativt høy risiko, og derfor også betydelig høyere kupongrenter enn statsobligasjoner. Selskapet ser høyrenteobligasjoner som et fint supplement til resten av porteføljen.

Ved inngangen til 2022 hadde selskapet forventninger om at den høye prisingen av aksjemarkedene ikke la til rette for multippelekspansjon gjennom året. Videre at man kunne forvente en fortsatt økende inflasjon. Det viste seg i ettertid å være riktig og verdens aksje- og obligasjonsmarkeder opplevde et av sine verste år gjennom de siste hundre år. Verdens aksjemarkeder, målt ved MSCI World, var ned hele 18,1 %, og det nordiske aksjemarkedet falt med 12,9 %. Energiaksjer var den sektoren som klarte seg klart best gjennom året med en oppgang på 30,8 % samtidig som teknologiaksjer gjorde det svakest med en nedgang på 31,4 %. Med et fall på kun 1 %, målt ved hovedindeksen, var Oslo Børs det markedet som klarte seg best blant de utviklede markedene gjennom 2022. På Oslo Børs steg energisektoren med nesten 50 % og økte med det sin andel av markedet fra 21 % til 35 %.

 

Verdens statsobligasjoner i utviklede markeder falt med hele 12 % som følge av den kraftigste renteoppgangen på over 40 år. Styringsrenten i USA steg fra 0 % til 4,5 % gjennom året og 10 års statsobligasjoner steg fra 1,5 % til 3,5 %. Norges bank økte i samme periode rentene fra 0,5 % til 2,75 %. Det er forventet at økte renter har en større innvirkning på norske konsumenter enn i de fleste andre land da hoveddelen av boliglånene i Norge er finansiert med flytende renter, mens boligmarkedet i resten av verden hovedsakelig er finansiert med faste renter.

 

Conceptor Invest AS er forøvrig ikke eksponert mot de vanlige obligasjonsmarkedene, men har 20 % av plasseringene i to ulike høyrentefond. Disse hadde kort durasjon i porteføljen, ingen eksponering mot svensk eiendomssektor, samt god kredittkvalitet generelt. Som følge av dette oppnådde de en avkastning på hhv. 2,9 % og 7,1 % i 2022. Til sammenligning falt det nordiske høyrentemarkedet, målt ved DnBs indeks, med 0,2 %. Selskapets egen forvaltede aksjeportefølje oppnådde ca. 25 % avkastning, men bidro kun i begrenset grad da den totale eksponeringen mot aksjer var lav. Den gode avkastningen på aksjeporteføljen var delvis et resultat at selskapet ikke var eksponert i selskapene som har blitt notert på Euronext Growth de siste par årene.

 

Det har vært foretatt noen mindre nedskrivninger av selskapets direkteinvesteringer og P/E-investeringer i 2022, som bidro til å redusere den totale avkastningen i selskapet.

 

Etter at verdens verdipapirmarkeder har falt kraftig gjennom 2022, fremstår aksjer og obligasjoner mer interessant i dag enn for ett år siden. Den finansielle ustabiliteten man har sett ved inngangen av 2023 ved bl.a. at banker i USA og Europa har hatt behov for statlige redningsaksjoner, viser imidlertid at det er latent risiko for at det kan gå veldig galt.

 

Conceptor Invest AS tror at også 2023 vil bli et krevende investeringsår, men føler at selskapet er godt posisjonert. I det norske markedet vil den svake kronen gi store utslag i hvilke typer selskaper som vil gjøre det bra i 2023. Eksportrettede selskaper med inntekter i dollar og euro vil tjene på dette, mens varehandel, serviceyrker etc. vil tape på at de har sine inntekter i kroner og deler av utgiftene i andre valutaer. Samtidig har vi et inflasjonspress på innsatsfaktorene som vil kunne være vanskelig å kompensere gjennom økte priser. Lønningene er også på vei opp og dette gir samlet en viss frykt for at vi kan oppleve svekkede marginer innen en rekke sektorer. Norges Bank har nå også en stor utfordring i forholdet mellom den svake kronen og frykten for at rentehevningene i for stor grad skal strupe norsk økonomi.

 

En kontantandel på 35 % vil sannsynligvis gi selskapet mange muligheter i 2023. Styret er fornøyd med selskapets avkastning i ett særdeles vanskelig 2022 og har fortsatt en forsiktig tilnærming til det norske og verdens kapitalmarkeder.
 

 

Top Image