Top Image
CONCEPTOR BOLIG AS

CONCEPTOR BOLIG AS

Conceptor Bolig utgjør et eget underkonsern hvor Conceptor er morselskapet. Konsernet har ved årsskiftet totalt 269 enheter under bygging med en samlet salgsverdi på MNOK 1 343, og dette vil gi et solid resultat i 2023. Gjennom 2022 er det videre lagt et godt grunnlag for flere salgsstarter i 2023 og 2024 dersom markedsforholdene bedrer seg. Per 31.12.2022 hadde konsernet en verdijustert egenkapital på kr. 586 millioner.

 

Konsernet har tomter og rettigheter til å oppføre over 2.200 enheter alene eller i samarbeid med partnere. Det langsiktige målet er en tomtebank med potensial for 5.000-6.000 enheter totalt, for å understøtte et leveransemål på 500 boliger per år. Vekstambisjonene er høye, men konsernet skal vokse med kvalitet. Dette innebærer at veksten bør være jevn og med balansert risiko. Det skal gjøres gjennom skreddersydde prosjekter av høy kvalitet, rask gjennomføring, solid lønnsomhet og en effektiv organisasjon.

 

Det geografiske satsningsområdet er innenfor InterCity-satsingen på det sentrale østlandsområdet, men utenfor Oslo. Dette er et strategisk veivalg i forhold til at tomter er relativt sett dyrere og konkurransen større i og rundt Oslo sentrum. Fokusområder er tettsteder og byer med vekstpotensial i fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark, med nærhet til offentlig kommunikasjon, kollektivknutepunkter og sentrumsfunksjoner. Tomtebanken skal være sentrert innenfor det geografiske satsningsområdet, men med tilstrekkelig spredning for å unngå overeksponering mot enkeltområder.
 

 

VIRKSOMHETSMÅL FOR CONCEPTOR BOLIG AS:

 

  • Bli en ledende boligutvikler innenfor InterCity-satsingen på det sentrale østlandsområdet
  • Prosjektene skal bidra til by- og tettstedsutvikling på steder der folk vil bo
  • Bli blant topp tre prefererte boligutviklere i Norge for investorer og partnere
  • På sikt overlevere 500 boliger per år
  • Bygge bærekraftige og miljøriktige prosjekter med BREEAM-sertifisering som mål
     

Krigen i Europa og etterdønninger av covid har medført et ustabilt boligmarked i 2022, gjennom blant annet kostnadsøkning på alle områder, økt rente, høye energipriser og fortsatt knapphet på råvarer og innsatsfaktorer til bygg- og anleggsbransjen. Etterspørselen etter boliger i markedet ble gradvis redusert gjennom året i takt med at boligkjøpernes rammevilkår ble påvirket negativt.
 

Til tross for utfordrende makroforhold har konsernet oppnådd tilfredsstillende salg i prosjektene som er lansert i markedet, samt opprettholdt god fremdrift i prosjektene som inngår i konsernets portefølje.

 

Conceptor Bolig AS er medlem i Grønn Byggallianse. Konsernet har etablert en prosess for å styrke den interne kompetansen knyttet til utvikling av bærekraftige bolig- og eiendomsprosjekter. I tråd med bl.a. eiendomssektorens veikart mot 2050, skal Grønn Byggallianse bidra til et klimanøytralt Norge, lukkede materialkretsløp, null utslipp av miljøgifter, null utslipp av klimagasser og helsefremmende bygg og områder. Medlemskapet i Grønn Byggallianse tilrettelegger for kompetanseutvikling på dette området, i form av blant annet kunnskapsdatabaser, nettverk, samt verktøy- og sertifiseringsordninger for bærekraft (BREEAM). Prosjektet i byggetrinn fem på Klosterøya Vest er planlagt som det første BREEAM-prosjektet i konsernet og det jobbes parallelt med bærekraftstiltak i flere andre prosjekter.

 

Conceptor Bolig AS jobber tett med lokalsamfunnene i de ulike utviklingsområdene. Samarbeidene er organisert gjennom utviklingsprosjektene for å skape nær tilknytning til de respektive lokalsamfunn. Et eksempel på dette er Langenga-prosjektet i Asker hvor man samarbeider med Asker Cykleklubb. Her bygger Norges Cykleforbund en helt ny sykkelvelodrom som nærmeste nabo til boligprosjektet. Tilsvarende avtale har konsernet med Runar Håndball knyttet til prosjektet Haukerødtunet i Sandefjord, med Falk Håndball som sponsor og støttespiller ved prosjektet Indre Havneby i Horten, og med Ull/Kisa Fotball i forbindelse med prosjektet Jessheim Sør i Ullensaker kommune. I tilknytning til Sætre Havn har konsernet støttet opp om lokalt kulturliv i Asker.

 

Conceptor Bolig AS har siden oppstarten jobbet aktivt og systematisk med kommunikasjonen i media og i sosiale kanaler – både i forhold til markedet, finansielle målgrupper, rekruttering og øvrige samarbeidspartnere. Kommunikasjon er et sentralt virkemiddel for å differensiere oss, skape troverdighet, bygge tillit og styrke salg.

 

Salgsstrategien kjennetegnes av markedstilpasning for boligprosjektene og videreutvikling av salgsapparatet i takt med veksten. Innenfor satsningsområdet er det til dels vesentlige lokale markedsforskjeller til tross for begrenset geografisk avstand. Markedstilpasninger for det konkrete prosjekt er derfor avgjørende for å skape interesse og godt salg.

 

Selskapet har en organisasjon av høyt kvalifiserte medarbeidere som er tilpasset utviklings- og vekstambisjonene. Fokusområder er effektiv og strømlinjeformet organisering med korte beslutningslinjer, samt bygging av plattform som er skalerbar for vekst. Ledelsen og styret har i snitt over tyve års erfaring fra bransjen eller tilknyttet sine respektive kompetanseområder.

 

Selskapet hadde i 2022 et resultat før skatt på kr. 5 millioner. Konsernets resultat ble kr. 2 millioner. Selskapets balanse for 2022 er kr. 382 millioner med en egenkapital på kr. 142 millioner. Tilsvarende for konsernet er en balanse på kr. 967 millioner og en egenkapital på kr. 198 millioner.Se årsrapport for 2022 her.
For mer informasjon, se conceptorbolig.no

 

Top Image